Planowane działania

Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie w dwóch szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowomiejski, programu mediacji szkolnej i rówieśniczej.
Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów ma szansę funkcjonować wtedy, gdy jest znana i akceptowana przez społeczność szkoły. Jej wprowadzanie to wieloetapowy proces, sprawiający, że mediacja stanie się powszechnie stosowanym instrumentem rozwiązywania konfliktów w codziennym życiu.
Wprowadzenie mediacji szkolnej i rówieśniczej do każdej ze szkół będzie poprzedzone działaniami promocyjnymi i cyklem spotkań informacyjnych w zakresie mediacji dla organu prowadzącego, pracowników szkoły (pedagogicznych i niepedagogicznych), rodziców i uczniów oraz mediów. Wprowadzenie mediacji uwiarygadnia gdy jest ona wpisana do statutu szkoły oraz do innych dokumentów wewnątrzszkolnych, na podstawie których organizowana jest praca w szkole. Powstanie grupa robocza w zakresie opracowania programu prowadzenia mediacji szkolnej i rówieśniczej, opracowania niezbędnych dokumentów min. Kodeksu Etycznego Mediatora Rówieśniczego, Szkolnego, Regulaminu Szkolnego Ośrodka Mediacji oraz przygotowania propozycji zmian statutu szkoły w tym zakresie. Zostanie powołany koordynator działań związanych z wprowadzeniem mediacji w każdej szkole. Po opracowaniu a przed uruchomieniu programu mediacji w szkole poinformowana będzie społeczność szkolna poprzez przeprowadzenie akcji informacyjno – promocyjnej. Przed wyborem kandydatów na mediatorów rówieśniczych przeprowadzone zostaną wśród uczniów spotkania informacyjne dotyczące wiedzy o konfliktach interpersonalnych, sposobach ich rozwiązywania, w tym mediacji rówieśniczej a także podstawowe informacje o obowiązującym w tym zakresie prawie. Następnie powołany zostanie Szkolny Ośrodek/Klub/Centrum Mediacji i wybór oraz wyszkolenie mediatorów szkolnych – 60 godzin, potwierdzone certyfikatem.

Szkolenie obejmuje następujące treści:

  • podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów;
  • procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd);
  • wiedzę o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania mediacji;
  • trening umiejętności praktycznych mediacji.

Następny etap to wybory i wyszkolenie mediatorów rówieśniczych metodą warsztatową – 40 godzin, potwierdzone certyfikatem.

Szkolenie obejmuje następujące treści:

  • podstawowe wiadomości dotyczące sytuacji konfliktów, emocji w konfliktach i konstruktywnych sposobów komunikowania się;
  • zasady i przebieg mediacji rówieśniczej; rolę i zadania mediatora rówieśniczego;
  • trening mediacji (symulacje mediacji);
  • sposoby promocji mediacji w szkole.

Kandydatem na mediatora rówieśniczego powinien być uczeń cieszący się zaufaniem rówieśników.
Ponadto planujemy zorganizować „Pogotowie Mediacyjne” czyli punkt poradnictwa dla osób chcących rozwiązać spór lub konflikt, który powstał w środowisku z udziałem młodych ludzi oraz opracować podręcznik dla mediatora szkolnego i rówieśniczego.
Działania informacyjne zostały ujęte w Planie działań komunikacyjnych i zgodnie z nim będą one realizowane. Kolejność działań merytorycznych oraz wzmocnienia i rozwoju instytucjonalnego została określona w harmonogramie i zgodnie z nim będą realizowane. Projekt proponuje takie zajęcia, których uczestnicy sami nabywają wiedzę i kompetencje ale też staja się źródłem wiedzy i inspiracją dla innych. Będzie to podwójnie motywujące działanie na przyszłość i wzmocnienie świadomości i roli społecznej beneficjentów, gdyż zwiększy się ich aktywność społeczna, która będzie się przejawiała w różnych formach postaw obywatelskich, na przykład poprzez aktywny udział w życiu społecznym własnych miejscowości, szkoły, gminy czy powiatu.